pornclipsonline

South Limburg Darts League

Anno 1972

Secretariaat

Postbus 148

6440 AC Brunssum

Privacy verklaring.

Leden inlog portal.

 

 

 

Facebook Image

Huishoudelijk Reglementen

 

Artikel 1. Naam, zetel en doelstelling
De vereniging draagt de naam: South Limburg Darts League (S.L.D.L.) en heeft haar zetel in
Brunssum. De vereniging werd medio 1972 opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel van de vereniging is de beoefening van en de belangstelling voor de dartsport te bevorderen,
alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de dartsport de
ontwikkeling, vorming en recreatie van de mens beogen. De S.L.D.L. is een organisatie die ten dienste
staat van een ieder, die de hierboven omschreven doelstelling wenst te onderschrijven.

Art. 2. Middelen
De S.L.D.L. tracht bovenstaand doel onder meer te bereiken door;
a. het geven van leiding aan hen die de dartsport willen beoefenen;
b. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van dartswedstrijden;
c. het samenwerken met verenigingen in het binnen en buitenland die een gelijk gerichte doelstelling
hebben;
d. alle overige middelen, die de S.L.D.L. ten diensten staan.

Artikel 3. Lidmaatschap
3.1. De S.L.D.L. kent;
Ereleden;
Gewone leden.
3.2. Ereleden kunnen zijn, zij die aan de dartsport in het algemeen en aan de S.L.D.L. in het bijzonder
uitzonderlijke diensten hebben bewezen en als zodanig, na een voordracht door het bestuur dan wel de
ALV, door de algemene vergadering zijn benoemd. Een erelid hoeft geen lid te zijn van een team.
3.2.1. De algemene ledenvergadering kan een erevoorzitter benoemen.
3.2.2. Ereleden oefenen de rechten uit van gewone leden.
3.3. Gewone leden kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn die in Nederland, België of Duitsland
woonachtig zijn.
3.4 De SLDL houdt jaarlijks een tweetal inschrijfdagen. Na de laatste datum van deze inschrijfdagen,
dient het bestuur uiterlijk binnen twee weken over de toelating van de aangemelde leden te beslissen.
Dit geldt zowel voor eerste aanmeldingen als voor de jaarlijkse verlenging van de aanmelding.

Artikel 4. Contributies, registratie en borg
4.1. Conform het bepaalde in art. 8,2 van de statuten , worden in dit huishoudelijk reglement nadere
regels gesteld met betrekking tot de financiële verplichtingen van de leden.
4.2 De vastgestelde contributie, is bij aanvang van het verenigingsjaar (juli) verschuldigd aan de
S.L.D.L.
4.2.1 Het is toegestaan om de contributie per bank, giro of contant te voldoen.
4.2.2. Ieder team is verplicht een registratiebedrag van € 34,00 bij inschrijving over te maken aan de
S.L.D.L..
4.2.3. Ieder lid is verplicht een registratiebedrag (contributie) van € 22,50 bij inschrijving over te
maken aan de S.L.D.L..
4.2.4. Indien een lid zich gedurende het lopende seizoen wil laten oberschrijven naar een ander team,
is hij een bedrag ad € 5,- administratiekosten verschuldigd.
4.3. Ieder nieuw team is verplicht een borgsom van € 50,00 te deponeren bij de S.L.D.L. bij
inschrijving. Deze borg kan men tot 1 jaar nadat men gestopt is met darten bij de S.L.D.L.
terugvorderen als het team aan al zijn verplichtingen richting de S.L.D.L. heeft voldaan.
4.3.1. Alle teams zijn verplicht de vastgestelde borgsom ieder jaar aan te vullen, indien nodig.
4.4 Nieuwe gewone leden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de
algemene vergadering.
4.5 Nieuwe gewone leden die zich inschrijven na de eerste captainsmeeting van een seizoen, betalen
een entreegeld van 25,-,vastgesteld op de ALV van16-06 -2017.-


Artikel 5. Verplichtingen leden
5.1. Indien een gewoon lid na waarschuwing zijdens het bestuur, zijn/haar verplichtingen jegens de
S.L.D.L. of zijn team niet nakomt, kan het lid een boete worden opgelegd.
5.2. Tot de verplichtingen van de leden worden onder andere gerekend het tijdig doen van
administratieve opgaven, beantwoording van vragen volgens dit reglement, Reglement van
Wedstrijden, of, op grond van uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaarde regelingen.
5.3. Voor zover in de desbetreffende artikelen geen ander bedrag is genoemd, bedraagt de op te leggen
boete één (1) boete eenheid voor iedere ingegane week verzuim, na de tijdig ter kennis van het lid
gebrachte uiterste datum van inzending.
5.4. Voor wat betreft de in artikel 6 van het Reglement van Wedstrijden genoemde teams geldt dat,
met betrekking tot de uit deelname aan de officiële of een andere competitie voortvloeiende
verplichtingen, de aanvoerder van het team gehouden is aan de verplichtingen welke hem of de tot het
team behorende leden conform lid 1 tot en met 3 van dit artikel zijn opgelegd te voldoen.
5.5. Ieder lid is verplicht bij beindiging e/o opzegging van zijn lidmaatschap, zijn/haar spelers pasje
per ommegaande bij het secretariaat in te leveren. Indien een speler zich niet meer inschrijft voor
deelname aan het volgende seizoen dient de spelerspas uiterlijk de laatste inschrijfdag te zijn
ingeleverd bij het secretariaat. (Zie Art. 6 lid 3.)

Artikel 6. Boetes
De navolgende overtredingen worden als volgt beboet:
6.1. Het te laat invullen of accorderen van de uitslag in de portal € 4,50 voor de eerste overtreding, bij
een volgende overtreding wordt het boete bedrag steeds met € 10,00 verhoogd en ook voor iedere
week dat een uitslag nog niet is ingevuld of geaccordeerd in de portal.
6.2. Het laten spelen van een niet geregistreerde speler € 9,00 en de uitslag van de partij 0 0 (zie Art.
8 van Reglement van Wedstrijden)
6.3. Het te laat of niet inleveren van spelerspasjes € 9,00 per pasje.
6.3.1. Het verlies of op andere wijze in het ongerede raken van een spelerspasje € 5,- per geval.
6.4. Het (zonder afmelding) niet aanwezig zijn van een aanvoerder of vertegenwoordiger van een team
op een captainvergadering € 11,25 per geval. Gebeurt dit voor de 2e maal dan bedraagt de boete €
22,50. Alleen op verzoek worden stukken die uitgereikt werden op een captainmeeting alsnog
toegezonden aan de afwezige captain. Hiervoor wordt een bedrag van € 5,- administratiekosten in
rekening gebracht.
6.4.1. Indien hetgeen omschreven is in lid 4, van dit artikel, 3 (drie) maal achtereenvolgend voorkomt
dan bedraagt de boete € 45,00 en de captain van het team wordt voor de eerstvolgende 3 wedstrijden
(zowel beker- als competitiewedstrijden) geschorst.
6.5. Het niet schrijven/checken op toernooien € 11,25 per geval. Tevens zal de betreffende speler
(speelster) de deelname aan volgende toernooien worden ontzegd als de eerder opgelegde boete nog
niet betaald zou zijn. Deze boete is persoonlijk en wordt ten laatste verrekend bij een hernieuwde
inschrijving/verlenging van het lidmaatschap.
6.6. Het niet aanwezig zijn, het te laat opdagen, of te laat afmelden, voor een wedstrijd € 22,50.
6.6.1. Een team dat zich schuldig maakt aan het omschreven in lid 6 van dit artikel is bovendien ook
verplicht de gemaakte kosten van het benadeelde team te vergoeden met een bedrag van € 20,00.
Deze vergoeding is verschuldigd op eerste verzoek van het benadeelde team, middels een betaling aan
de SLDL, die dit bedrag weer doorstort aan het benadeelde team.
6.6.2. Indien het omschreven in lid 6 van dit artikel zich een tweede keer voordoet met hetzelfde team
dan wordt dit team een extra straf opgelegd als volgt; aan het eind van het seizoen wordt hun
eindpuntentelling 2 (twee) wedstrijdpunten, 10 (tien) games en 26 (zesentwintig) legs in de hoogste
divisie in mindering gebracht. Voor alle lagere divisies geldt 2 (twee) wedstrijdpunten, 10 (tien) games
en 20 (twintig) legs in mindering gebracht.
6.6.3. Indien het omschreven in lid 6 van dit artikel zich een derde keer voordoet met hetzelfde team
dan heeft de wedstrijdleider het recht om dit team van alle verdere deelname in de competitie en
bekerwedstrijden te schorsen of om een nader te bepalen boete op te leggen.
6.7. Het niet, of met minder dan 2 (twee) leden, bijwonen van een algemene vergadering € 11,25 boete
per persoon.
6.8. Maakt een team zich schuldig aan omkoping, dan worden de leden van dat team verwijderd uit de
lopende competitie en toernooien, alsmede uitgesloten van deelname aan de SLDL competitie voor het
daaropvolgende seizoen. Doet dit zich een tweede keer voor dan wordt dat team geschorst van de S.L.D.L.
6.8.1. Teams die geschorst worden/zijn van de S.L.D.L. wegens overtreding van lid 6.8, verliezen hun
gestorte borgsom.
6.8.2. Teams die zich in een lopend seizoen terugtrekken uit de competitie, hebben geen recht op
restitutie van de door hun gestorte borgsom.
6.9. Een team dat het wedstrijdformulier niet correct en volledig invult, wordt bestraft met een boete
van € 5,00 bij een eerste overtreding. Bij een volgende overtreding in hetzelfde seizoen, wordt het
bedrag van de boete steeds met € 5,00 verhoogd.
6.10 Als overgegaan dient te worden tot herkeuring van een dartbaan als deze in eerste instantie niet
correct was aangelegd en/of als men overgaat tot verplaatsing van een bestaande dartbaan, dan zijn
hieraan € 15,00 kosten verbonden voor een team. Bij het aanvragen van een herkeuring gedurende het
lopende seizoen, zijn deze kosten voor rekening van het in het ongelijk gestelde team.
6.10.1 Een dergelijke herkeuring van een dartbaan kan enkel worden aangevraagd door een
teamcaptain.
6.11 Als het bestuur verzocht wordt om gedurende het seizoen een officiële competitie of
bekerwedstrijd bij te wonen, zal het aanvragende team hiervoor een vergoeding worden gevraagd van
€ 22,50.

Artikel 7 Algemene leden vergadering
7.1. Het bestuur is verplicht tenminste 1 (een) keer per jaar, een algemene ledenvergadering bijeen te
roepen.
7.1.1. Het bestuur is verplicht tenminste 6 (zes) weken voor een algemene ledenvergadering
schriftelijk danwel elektronisch de aanvoerder van elk team op de hoogte te stellen van die
vergadering, waarin vermeld wordt; de plaats, het tijdstip en de datum.
7.2. Agendapunten dienen minimaal 2 (twee) weken voor aanvang van de algemene ledenvergadering
in het bezit van de secretaris te zijn. De agenda dient uiterlijk 10 dagen voor de algemene
ledenvergadering aan de leden bekend gemaakt te zijn.
7.3. Ieder lid heeft stemrecht op de algemene leden vergadering.
7.4 Conform het bepaalde in art. 12.1 van de statuten dient elk team verplicht minimaal twee leden af
te vaardigen voor het bijwonen van de algemene vergadering.
7.5 Stemming over zaken geschiedt mondeling of bij handopsteking, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
7.6 Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte
stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid
der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen
wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte
stemmen op zich hebben verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking
komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
7.7 Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming, is
beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt
betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
7.8 Een besluit dat op een algemene vergadering genomen wordt, is enkel rechtsgeldig indien de
volstrekte meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden hier "voor" stemmen.
7.9 Het bestuur is verplicht de voorlopige notulen van een algemene vergadering, schriftelijk, al dan
niet elektronisch, aan alle bij de S.L.D.L. aangesloten teams te doen toekomen en wel binnen 8 (acht)
weken na die vergadering.

Artikel 8. Bestuur
8.1. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de S.L.D.L. en is voorts belast met al die taken die
door de reglementen of door de algemene vergadering worden opgedragen.
8.2. De voorzitter leidt de bestuursvergadering en is de eerste vertegenwoordiger van de S.L.D.L. De
overige bestuursleden raadplegen hem in alle zaken waarbij twijfel kan bestaan ten aanzien van
hetgeen het beleid van het bestuur eist.
8.3. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter waar en wanneer dit nodig is.
8.4. De secretaris heeft onder meer tot taak de notulen van de algemene ledenvergaderingen en
bestuursvergaderingen te maken of te doen maken en te bewaren, de briefwisseling uit te voeren uit
naam van en zo nodig in overleg met zijn medebestuursleden; de ontvangen brieven en een afschrift
van door hem verzonden brieven te bewaren en de oproepingen voor de vergaderingen te verzenden.
8.4.1. Hij/zij brengt in de jaarvergaderingen verslag uit van de toestand en de werkzaamheden van de
bond in het afgelopen jaar.
8.4.2. Hij/zij draagt zorg voor de verspreiding van het hiervoor bedoelde jaarverslag en van alle
overige officiële mededelingen.
8.4.3. Hij/zij verricht voorts alle andere werkzaamheden, welke hem/haar door de statuten, het
huishoudelijk reglement, de algemene vergaderingen of het bestuur zijn opgedragen.
8.5. De penningmeester beheert de gelden van de bond in overleg met het bestuur.
8.5.1. Hij/zij draagt zorg voor een behoorlijke boekhouding, in de aan de bond toekomende gelden en
voldoet de schulden tegen een bewijs van betaling.
8.5.2. Hij/zij brengt in de jaarvergaderingen verslag uit over de geldmiddelen van de bond en legt aan
die vergadering een begroting van inkomsten en uitgaven over het komende jaar voor.
8.5.3. Hij/zij treedt tijdig met de kas controleurs in overleg inzake de controle van de financiële
jaarrekening.
8.5.4. Hij/zij verricht voorts alle andere werkzaamheden die hem/haar door de statuten, het
huishoudelijk reglement, de algemene vergaderingen of het bestuur zijn/worden opgedragen.
8.5.5. Hij/zij is verplicht de kasmiddelen van de bond gescheiden te houden van zijn/haar
privémiddelen. Kasgelden die een bedrag van € 300,00 te boven gaan dient hij/zij te storten op een
bank of girorekening t.n.v. de S.L.D.L.
8.5.6. Hij/zij is verplicht zijn/haar boekhouding en kasbescheiden op ordelijke wijze te bewaren.
8.5.7. Hij/zij is voor de onder zijn/haar beheer vallende baten persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij/zij
kan aantonen dat tekorten hem/haar redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend.
8.5.8. Het bestuur bepaalt op welke wijze de tekenbevoegdheid bij bank en giro wordt geregeld.
8.5.9. De penningmeester is verplicht minimaal per kwartaal een financieel verslag aan zijn/haar
medebestuursleden te overleggen. Dit verslag dient minimaal een balans, een exploitatie rekening en
een vergelijking tussen begroting en exploitatie rekening te bevatten.
8.6. De overige bestuursleden verrichten de taken, die de algemene ledenvergadering of het bestuur
hen opdraagt.
8.7. Het bestuur kan een deel van zijn werkzaamheden opdragen aan commissies, bestaande uit een
door het bestuur te bepalen aantal bestuursleden en niet bestuursleden. Werkwijze en bestaansduur van
de commissies worden door het bestuur vastgesteld.
8.8. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden voorgesteld door het bestuur en door de gewone
leden.
8.8.1. Een aftredend bestuurslid wordt automatisch kandidaat gesteld, tenzij hij/zij niet voor
herverkiezing in aanmerking wenst te komen.
8.8.2. Kandidaten voorgesteld door de leden, moeten ten minste 4 (vier) weken voor de algemene
ledenvergadering aan het bestuur worden opgegeven onder overlegging van een schriftelijke
verklaring van de kandidaten, dat zij een benoeming zullen aanvaarden, dat zij meerderjarig zijn en lid
van de S.L.D.L.
8.8.3. Zijn er minder kandidaten voorgesteld dan er vacatures zijn, dan kunnen alsnog ter vergadering
personen kandidaat worden gesteld, mits redelijke zekerheid bestaat, dat de betrokkenen aan de
noodzakelijke eisen voldoen. In twijfelgevallen beslist het bestuur. (zie Art. 12)
8.8.4. Kan geen van de voorgestelde kandidaten aan de gestelde eisen voldoen, dan vult het bestuur tot
de eerstvolgende algemene ledenvergadering de open plaatsen voorlopig aan.
8.9. Aan bestuursleden kunnen de kosten, welke zij in verband met de uitoefening van hun functie
gemaakt hebben, vergoed worden. Het bestuur stelt hiervoor normen vast.

Artikel 9. Kascommissie
9.1. De kascommissie van de S.L.D.L. kan uitsluitend gekozen worden uit de leden van de S.L.D.L.
9.2. Zij dienen tenminste de leeftijd van 18 (achttien) jaar bereikt te hebben.
9.3. Zij hebben te allen tijde het recht in overleg met de penningmeester de financiële administratie
van de S.L.D.L. te controleren.
9.4. Deze controle dient tenminste 1x (een maal) per seizoen te geschieden.
9.5. De controle van de financiële jaarstukken dient binnen 3 (drie) weken na afloop van het seizoen
plaats te vinden. Op de eerste algemene vergadering van het nieuwe seizoen zal de kascommissie
hiervan verslag uitbrengen.
9.6. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester dient de kascommissie diens administratie binnen
3 (drie) weken te controleren.
9.7. De controle dient in het bijzijn van de penningmeester door minimaal 2 (twee) leden van de
kascommissie plaats te vinden.
9.8. De kascommissie heeft na goedkeuring van het bestuur het recht zich te doen laten bijstaan door
een daarvoor deskundig geacht persoon, welke geen lid van de S.L.D.L. mag zijn.

Artikel 10 Geschillen en protesten
10.1. Alle protesten en geschillen, die betrekking hebben op wedstrijden en toernooien, moeten
schriftelijk bij de wedstrijd- c.q. toernooicommissie binnen 48 (acht en veertig) uur na aanvang van de
dag volgend op die waarop het geschil zich heeft voorgedaan, ingediend worden. Deze indiening dient
schriftelijk te gebeuren, waarbij de indiener een kopie van zijn spelerspas en/of ID-kaart dient bij te
voegen. Alle overige klachten dienen bij de Klachtencommissie te worden ingediend op de wijze als
genoemd in het reglement van de Klachtencommissie.
10.2. Als een protest of geschil zich voordoet voor, gedurende of direct na een wedstrijd, dient deze
wedstrijd afgemaakt te worden, zonodig onder "protest". Dit moet op het wedstrijdformulier vermeldt
worden.
10.3. De wedstrijdleider zal zich over ieder protest of geschil zo snel mogelijk beraden.
10.4. Iedere schriftelijke klacht alsmede de beslissing daarop, dient door de wedstrijdleider voor een
periode van vijf jaar te worden bewaard. Hij doet hiervan eveneens afschriften toekomen aan de
secretaris. Daarnaast zal de wedstrijdleider jaarlijks een verslag maken van de ingediende klachten en
dit doen toekomen aan het bestuur, steeds na afloop van het lopende seizoen.

Artikel 11. Wijzigingen huishoudelijk reglement
11.1. Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden genomen met 2/3
van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering.
11.2. Elk voorstel tot wijziging van het bestuur dient ter beoordeling aan de captains te worden
voorgelegd.

Artikel 12. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

QR Code