South Limburg Darts League

Anno 1972

Secretariaat

Postbus 148

6440 AC Brunssum

Privacy verklaring.

Leden inlog portal.

 

Facebook Image

Klapper voorwoord

VOORWOORD

Het seizoen 2017-2018 staat op het punt om te beginnen en wel op 8 september 2017 met een single toernooi.

De voor de start benodigde gegevens en stukken treffen jullie hierbij aan.

Aan de teams worden de papieren “los” uitgereikt. Men dient de papieren zelf in de klapper te voegen. Deze is al in hun bezit of men heeft een nieuwe gekregen.

Tevens willen wij nogmaals op het volgende attenderen: De spelerspas dient in het bezit te zijn van de speler. Met deze pas heeft een lid toegang tot de ALV en alle door de SLDL georganiseerde activiteiten ( singel toernooien, feestavond etc. ) Ieder lid is verplicht bij beëindiging e/o opzegging van zijn lidmaatschap bij de SLDL, zijn/haar spelers pasje per ommegaande bij het secretariaat in te leveren. Indien een speler zich niet meer inschrijft voor deelname aan het volgende seizoen dient de spelerspas uiterlijk de laatste inschrijf dag te zijn ingeleverd bij het secretariaat.

De teams dienen er rekening mee te houden dat de klapper eigendom blijft van de S.L.D.L.

Indien men niet meer wenst deel te nemen aan de competitie, dient de klapper te worden ingeleverd uiterlijk aan het einde van het seizoen. Bij niet inlevering van de klapper, zal men hiervoor een vergoeding moeten betalen. Dus raak hem niet kwijt en ga er zorgzaam mee om want de bedoeling is om deze klapper voor meerdere seizoenen te gebruiken.

Voor het 17e achter een volgende seizoen hebben wij het inschrijvingsgeld van de leden ad € 22,50 voor deelname aan de competitie van de S.L.D.L. op hetzelfde niveau kunnen handhaven.

Het inschrijvingsgeld voor de teams staat al voor het 20e achter een volgende seizoen op € 34,00.

Het bestuur heeft dit weten te realiseren door zeer zorgvuldig te kijken naar de uitgaven die in een seizoen dienen plaats te vinden. Hierbij wordt namelijk steeds bekeken in hoeverre een uitgaaf noodzakelijk en in het belang van de leden van de S.L.D.L. is.

Met ingang van het seizoen 2008 – 2009 werd de te betalen borg voor nieuwe teams verhoogd naar € 50,00 (voorheen was dit € 22,50). Dit besluit werd genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2007.

De borg wordt pas teruggestort aan een team als men niet meer deelneemt aan de competitie van de S.L.D.L. en men aan alle verplichtingen richting de S.L.D.L. heeft voldaan.

Mocht het team zich echter vroegtijdig terugtrekken uit een lopende competitie, dan vervalt het hele borgbedrag toe aan de S.L.D.L.. Men dient de borg binnen een termijn van 1 jaar terug te vorderen van de S.L.D.L. nadat men gestopt is met deelname aan onze competitie. Na deze termijn wordt de borg eigendom van de S.L.D.L..

Samenstelling bestuur

Het huidige bestuur werd tijdens de algemene leden vergadering van 12 juni 2015 benoemd voor een periode van 4 jaar. Leden die een ondersteunende functie bij het bestuur willen gaan vervullen (bijvoorbeeld bij het organiseren van de feestavond aan het einde van het seizoen), worden verzocht om zich te melden via het secretariaatsadres of via het e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Ieder seizoen bevat het voorwoord een aantal artikelen die zijn overgenomen uit het statuut en de diverse reglementen. Op de ALV d.d. 16 juni 2017 zijn de nieuwe reglementen besproken. Op deze hebben de leden ingestemd en daarmee voor akkoord gestemd.

 

Wijzigingen in het Reglement:

10.5.D (Wedstrijdreglement) De verlichting moet dusdanig zijn uitgevoerd dat de lichtbron geen verblindende werking heeft op de spelers en/of schrijver/scheidsrechter. Indien de baan verlicht is door een andere lichtbron en dit op een zodanige manier is aangebracht dat er geen schaduw ontstaat, kan het bestuur dispensatie verlenen voor de goedkeuring van de baan.

6.1 (Toernooireglement) Indien een deelnemer zijn/haar verplichtingen e/o gestelde voorwaarden tijdens een bondstoernooi niet nakomt, kan het bestuur hem/haar een boete opleggen. (zie Art. 6 lid 5 van Huishoudelijk Reglement.)

6.5 (Huishoudelijk reglement) Het niet schrijven/checken op toernooien € 11,25 per geval. Tevens zal de betreffende speler (speelster) de deelname aan volgende toernooien worden ontzegd als de eerder opgelegde boete nog niet betaald zou zijn. Deze boete is persoonlijk en wordt ten laatste verrekend bij een hernieuwde inschrijving/verlenging van het lidmaatschap.

4.5 (Huishoudelijk reglement) Nieuwe gewone leden die zich inschrijven na de eerste captainsmeeting van een seizoen, betalen een entreegeld van 25,-,vastgesteld op de ALV van16-06 -2017.


Inhoudsopgave:

-          Lidmaatschap

  • Leden
  • Teams
  • Contributie
  • Verplichtingen
  • ALV
  • Captainvergadering
  • Geschillen

-          Materiële bepalingen

-          Wedstrijdformulieren

-          Het gebruik maken van een invaller gedurende het seizoen

-          Uitstel van wedstrijden

-          Scheidsrechter

-          Competitie

-          Start, speltype en scores van een partij

-          Tossen

-          Seizoen 2017-2018: ingeschreven teams, divisie en poule indeling, speltype.

-          Uit te reiken papieren op 01-09-2017

-          Divisiekampioenschappen seizoen 2017-2018

-          Promotie, degradatieregeling seizoen 2017-2018

-          Bekercompetitie seizoen 2017-2018

-          Toernooien seizoen 2017-2018

-          Deelname aan het seizoen 2017-2018

-          Legitimatie en Spelerspas

-          Mededelingen van het bestuur aangaande gewonnen prijzen


Lidmaatschap

Leden.

-          Leden moeten minimaal de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt voor 01 augustus voor het seizoen begint.

-          Het spelerspasje is en blijft eigendom van de SLDL.

-          Vanaf het seizoen 2014-2015 is de spelerspas vernieuwd. De pas dient in het bezit te zijn van de speler. In tegenstelling tot andere seizoenen waarbij de spelerspas in de klapper moest blijven. Met deze pas heeft een lid toegang tot de ALV, alle door de SLDL georganiseerde activiteiten ( singel toernooien, feestavond etc. ) Daarnaast is het mogelijk om bij enkele sponsoren korting te ontvangen op vertoon van zijn spelerspas. Ieder lid is verplicht bij beëindiging e/o opzegging van zijn lidmaatschap, zijn/haar spelers pasje per ommegaande bij het secretariaat in te leveren. Indien een speler zich niet meer inschrijft voor deelname aan het volgende seizoen dient de spelerspas uiterlijk de laatste inschrijf dag te zijn ingeleverd bij het secretariaat.

Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de betreffende reglementen.

Teams.

-          Deelname aan de officiële competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 4 geregistreerde spelers, er is geen maximum. Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers, een aanvoerder (captain) aan, welke geacht wordt aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen van het team, te voldoen.

Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de betreffende reglementen.

Contributie

-          Ieder team is verplicht een registratiebedrag van € 34,00 bij inschrijving over te maken aan de S.L.D.L..

-          Ieder lid is verplicht een registratiebedrag (contributie) van € 22,50 bij inschrijving over te maken aan de SLDL.

-          Ieder nieuw team is verplicht een borgsom van € 50,00 te deponeren bij de S.L.D.L. bij inschrijving. Nadat men gestopt is bij de S.L.D.L. als team, heeft men maximaal 1 jaar de tijd om de borg ad € 50,00 bij ons terug te vorderen.

Verplichtingen

-          Voor teams geldt dat met betrekking tot de uit deelname aan de officiële of een andere competitie voortvloeiende verplichtingen de aanvoerder van het team gehouden is aan de verplichtingen welke hem of de tot het team behorende leden zijn opgelegd te voldoen.

ALV

-          Het bestuur is verplicht tenminste 6 (zes) weken voor een algemene ledenvergadering schriftelijk dan wel elektronisch de aanvoerder van elk team op de hoogte te stellen van die vergadering.

-          Agendapunten dienen minimaal 2 (twee) weken voor aanvang van de algemene ledenvergadering in het bezit van de secretaris te zijn.

-          Ieder lid heeft stemrecht op de algemene leden vergadering.

-          Elk team dient verplicht minimaal twee leden af te vaardigen voor het bijwonen van de algemene vergadering. ( boeteplichtig )

Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de betreffende reglementen.

Captainvergaderingen

-          Ieder team is verplicht minstens 1 afgevaardigde aanwezig te hebben op een captainvergadering. ( boeteplichtig )

Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de betreffende reglementen.

Geschillen

-          Alle protesten en geschillen moeten schriftelijk bij het secretariaat binnen 48 uur zijn ingediend nadat het voorval heeft plaatsgevonden.

-          Als een protest of geschil zich voordoet voor, gedurende of direct na een wedstrijd, dient deze wedstrijd

"afgemaakt te worden, dan wel onder ""protest"". Dit moet op het wedstrijdformulier vermeldt worden."

Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de betreffende reglementen.


Materiële bepalingen

Als er geen keuringssticker op de baan aanwezig is, mag worden aangenomen dat de betreffende baan niet is gekeurd. Hier mag dan ook niet op worden gespeeld. Meld dit direct bij de wedstrijdleider.

Het dartsbord

Deze moet voldoen aan de volgende eisen;

(a.) in goede staat, zonder beschadigingen;

(b.) volkomen vlak;

(c.) de draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmend;

(d.) de nummerring aanwezig en aangegeven;

(e.) de dubbel 20 moet rood zijn;

(f.) er moet minimaal een vrije ruimte van 50 centimeter aan weerskanten van het bord zijn.

Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de betreffende reglementen.

Wedstrijdformulieren

Alleen de door de S.L.D.L. uit te geven wedstrijdformulieren zijn geldig.

Beide aanvoerders (captains) moeten voor aanvang van de wedstrijd de namen van de spelers op het wedstrijdformulier invullen. Geen wijzigingen mogen aangebracht worden op de wedstrijdformulieren na aanvang van de eerste partij.

Aan het einde van de wedstrijd wordt de uitslag op het wedstrijdformulier ingevuld en voorzien van de handtekening van beide aanvoerders (captains). De getekende wedstrijdformulieren mogen niet worden weggegooid. Deze zijn het gehele seizoen opvraagbaar door het bestuur e/o geschillencommissie. Op eerste verzoek moeten deze dan ook worden aangeleverd.

Op het wedstrijdformulier kunnen/moeten op en/of aanmerkingen van ter zake doende aard vermeldt worden.

Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de betreffende reglementen.

Het gebruikmaken van een invaller gedurende het seizoen

Op de algemene ledenvergadering van 10 juni 2006 hebben de leden er mee ingestemd dat er gebruik gemaakt mag worden van één invaller als men op een wedstrijdavond maar de beschikking heeft over 3 geregistreerde spelers bij een team. Dit is om het uitstellen van wedstrijden tegen te gaan.

-                     Het is verplicht om een invaller te vermelden op het wedstrijdformulier onder opmerkingen.

Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de betreffende reglementen.

Uitstel

Op de ALV van het seizoen 2013-2014 werden de nieuwe regels aangenomen:

-                     Uitstel dient te allen tijde via de website te worden aangevraagd. In deze aanvraag dient te worden aangegeven wat de reden is van het uitstel en welk team om uitstel heeft gevraagd. Deze aanvraag dient 48 voor aanvang van de wedstrijd te zijn gedaan via de website.

Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de betreffende reglementen.

Scheidsrechter

Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door een lid van het thuis spelend team, aangeduid door zijn aanvoerder (captain). De schrijver is gedurende de partij dat hij/zij schrijft ook de enige scheidsrechter.

Het bestuur kan neutrale scheidsrechters aanduiden (c.q. benoemen).

Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de betreffende reglementen.

 

Competitie

Elk team zal er naar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking in te nemen.

Elk team is verplicht zich aan de promotie en/of degradatieregeling te onderwerpen.

De promotie- en degradatieregeling wordt jaarlijks voor aanvang van het seizoen door het bestuur vastgesteld en medegedeeld aan de deelnemende teams.

Alle teams zijn verplicht deel te nemen aan de voorronde van de bekercompetitie.

De competitiedag is vrijdag. De aanvang van de competitiewedstrijd is tussen 20.15 uur en 20.30 uur.

Het niet verschijnen voor een wedstrijd wordt bestraft met verlies. Tevens wordt het team dat niet verschenen is voor een wedstrijd, beboet met het in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde bedrag.

Dit geldt ook als een team met minder dan 4 spelers komt opdagen. Aan de tegenstander van dit team worden de 2 wedstrijdpunten toebedeeld

Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de betreffende reglementen.

Start, speltype en scores van een partij:

Alle te spelen partijen hebben een "open start" en eindigen met een "dubbel"

Het bovenstaande geldt voor alle divisies, tenzij het bestuur anders bepaalt.

Het speltype dat in de diverse divisies in de competitie gespeeld zal gaan worden, werd tijdens de algemene ledenvergadering van 12 juni 2015 als volgt vastgesteld:

 

4 singels 501

2 dubbels 701

2 dubbels tac-tic

2 singels

Hoofdklasse

BEST OF 7

BEST OF 5

BEST OF 3

BEST OF 7

Divisie 1

BEST OF 5

BEST OF 5

BEST OF 3

BEST OF 5

Divisie 2

BEST OF 5

BEST OF 3

BEST OF 3

BEST OF 5

Divisie 3

BEST OF 3

BEST OF 3

BEST OF 3

BEST OF 3

Divisie 4

BEST OF 3

BEST OF 3

BEST OF 3

BEST OF 3

Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de betreffende reglementen.

Tossen:

Voor aanvang van iedere partij wordt "getost". De spelers van het bezoekende team hebben de keuze uit kop of munt. De winnaar van de toss begint de 1e, 3e, enz. game. De verliezer van de toss begint de 2e, 4e, enz. game. Wordt er echter tijdens een partij een gelijke stand bereikt, dan wordt er voor de bull gegooid om te bepalen wie de laatste leg mag beginnen.

Seizoen 2017-2018:

Het aantal teams dat zich dit jaar heeft ingeschreven voor deelname aan de competitie van de S.L.D.L. bedraagt 164. Dit zijn 4 teams minder als vorig seizoen. Er gaat gespeeld worden in 5 divisies met in totaal 14 poules, te weten één hoofdklasse, twee 1e divisies, drie 2e divisies, vier 3e divisies en vier 4e divisies.

In de divisies met 10 teams worden 18, met 11 teams 20, met 12 teams 22 competitiewedstrijden gespeeld.

Uit te reiken papieren op 1 september 2017:

In de uitgereikte stukken treffen de teams alle gegevens aan die noodzakelijk zijn voor het kunnen deelnemen aan competitie- en bekerwedstrijden van de S.L.D.L., onder andere:

-                     Voorwoord

-                     Huishoudelijk / Wedstrijd / Toernooi reglement.

-                     (voor nieuwe teams) Statuut SLDL

-                     Organigram van het bestuur

-                     Wedstrijdschema

-                     Toernooi agenda

-                     wedstrijdformulieren voor competitie/beker

-                     adressenlijst teams/captains en locatie

-                     notulen van de algemene ledenvergadering van 16 juni 2017

-                     inschrijvingsformulier voor de feestavond. Dit formulier dient ingezonden te worden vóór 5 juni 2018.

-                     formulier Registratie Vereniging/Team. De bestaande teams dienen dit formulier voor deelname aan de competitie van 2018-2019 in te leveren op de daarvoor vastgestelde inschrijvingsdag te weten 14-7-2017.

-                     registratie formulier leden. Ieder nieuw seizoen dient men voor elk lid die blijft gooien in het team een formulier opnieuw in te vullen en te laten ondertekenen door zowel het lid als de captain (ook in te leveren op de daarvoor vastgestelde inschrijvingsdagen). Bij aanmelding van een nieuw lid dient dit formulier volledig ingevuld te worden en samen met 1 pasfoto te worden ingezonden naar het postadres van de S.L.D.L..


Divisie kampioenschappen seizoen 2017-2018

Gelijk als de afgelopen 9 seizoenen, zullen wij ook dit seizoen de diverse kampioenen in de divisies aan het eind van het seizoen, onderling laten gaan uitmaken wie zich de overall kampioen mag noemen van de 1e, 2e , 3e en 4e divisie. De datum staat op vrijdag 01 juni 2018 en de locatie is gemeenschapshuis de Baandert te Sittard

Promotie- degradatieregeling seizoen 2017-2018

De promotie- degradatieregeling die zal gaan gelden voor het seizoen 2017-2018 heeft het bestuur voorlopig als volgt vastgesteld:

Degradatie van hoofdklasse            de nrs.  11 en 12 (2 teams)

Promotie 1e divisie                          de kampioenen (2 teams)

Degradatie 1e divisie                       de nrs. 11 en 12 (dit seizoen dus 4 teams)

Promotie 2e divisie                          de kampioenen + de beste nummer 2  (= 4 teams)

Degradatie 2e divisie                       de nrs. 11 en 12 (=6 teams dit seizoen)

Promotie 3e divisie                          de kampioenen + de twee beste nrs. 2 (= 6 teams)

Degradatie 3e divisie                       de nrs 11 t/m 12 (= 8 teams dit seizoen)

Promotie 4e divisie                          de kampioenen + de nrs. 2 (=8 teams)

Het bestuur houdt zich het recht voor om van de bovenstaande promotie- degradatieregeling af te wijken als zij hiertoe genoodzaakt wordt door het aantal teaminschrijvingen dat wordt ontvangen voor het seizoen 2018-2019. Alleen de kampioenen (met uitzondering van de kampioen van de hoofdklasse) hebben de zekerheid dat zij zullen promoveren naar een hogere divisie in het daarop volgende seizoen.

 

Bekercompetitie seizoen 2017-2018

Op de ALV van 18 mei 2013 is door de leden besloten om af te wijken van de poule wedstrijden. Er wordt gespeeld volgens de algemene Beker.
Het speltype dat in de algemene bekerronde (winnaars ronde) tot aan de laatste 16 gespeeld zal gaan worden, is het speltype zoals dat gespeeld wordt in de laagste divisie ( 4e divisie).

Met uitzondering van de laatste 2 singel wedstrijden. Dit wordt 1 singelwedstrijd BO 3. Deze laatste single vervalt om een gelijkspel te vermijden.

Vanaf de laatste 16 word in de winnaars ronde de singles beste van 5 gespeeld.

De teams gaan uitmaken wie doorgaat naar de volgende ronde door middel van één wedstrijd. Het team dat bij loting als eerste genoemd wordt, zal een thuiswedstrijd hebben. De winnaars gaan verder in de Algemene bekerronde. De teams uit de 1e, 2e , 3e en 4e divisie die in de volgende rondes van de Algemene ronde hun wedstrijden verliezen tot aan de laatste 32, vallen terug in het bekertoernooi van hun eigen divisie. Vanaf de laatste 16 val je dus niet meer terug. Met uitzondering van de teams uit de hoofdklasse. Bij verlies is er voor hun geen bekerronde in hun eigen divisie.

Het speltype dat men dan speelt is het zelfde als dat men speelt in de eigen competitie. Ook hier vervalt de laatste singles zodat een gelijkspel niet tot de mogelijkheden behoord.

Toernooien seizoen 2017 - 2018

In het komende seizoen zullen er door ons minimaal 7 singeltoernooien worden georganiseerd. De prijsuitreiking van de toernooien vindt plaats direct aan het eind van elk toernooi en dus niet op onze feestavond. Tevens heeft de S.L.D.L. wederom de rechten ontvangen om 24 spelers (16 heren en 8 dames) de kans te bieden deel te laten nemen aan de Winmau World Masters en het kwalificatie toernooi van de Lake side. Hiervoor is op 15 juli 2018 een laatste kwalificatie toernooi georganiseerd in Hummelo.Meer info en de spelregels hiervoor volgen nog.De data en locaties voor de toernooien zijn als aparte bijlage toegevoegd.

Deelname aan het seizoen 2018-2019

Net als bij de aanvang van dit seizoen, zal er voor deelname aan het daarop volgende seizoen, gebruik gemaakt gaan worden van de zogenaamde inschrijvingsdagen waarop jullie dan alle papieren volledig ingevuld dienen in te leveren als jullie ook in het seizoen 2018-2019 deel willen nemen aan onze competitie. Alle informatie over deze inschrijving zullen wij tijdig kenbaar maken op onze site www.sldl.eu. Hou deze dus in de gaten.

Legitimatie en Spelerspas

Bij alle door de SLDL georganiseerde activiteiten vindt legitimatie plaats door middel van de spelerspas. Bij een ALV, captainmeeting of singeltoernooi dien je de spelerspas te tonen bij binnenkomst.

Mededeling van het bestuur betreffende gewonnen prijzen

Op de ALV van 12-05-2012 is vastgelegd dat:

-          Bekers en vaantjes worden alleen uitgereikt aan die leden welke zich hebben opgegeven voor de feestavond en die ook aanwezig zijn op de feestavond van de S.L.D.L.

-          Is men als prijswinnaar niet aanwezig op de feestavond en heeft men zich niet uiterlijk 4 weken voor de feestavond afgemeld, ontvangt het team een nota voor de niet afgehaalde prijzen. De prijzen blijven daarna eigendom van de SLDL.

Even nog ter verduidelijking aangezien dit niet bij iedereen bekend is, de volgende teams/personen winnen prijzen gedurende een seizoen:

  • Competitie: De nummers 1, 2 en 3 van elke poule ontvangen een teambeker en individuele aandenkens voor ieder lid van het team.
  • Beker: De nummers 1 en 2 van zowel de Algemene Bekerronde als per divisie ontvangen een beker en individuele aandenkens voor ieder lid van het team.
  • Alleen de winnaars van het divisiekampioenschap krijgen een beker voor het gehele team.

 

Het bestuur van de S.L.D.L.

Nieuwsbrieven

No Newsletter found
QR Code