pornclipsonline

South Limburg Darts League

Anno 1972

Secretariaat

Postbus 148

6440 AC Brunssum

Privacy verklaring.

Leden inlog portal.

 

 

 

Facebook Image

Reglementen van Wedstrijden

COMPETITIE

Artikel 1.
1.1. In de periode van september tot juli van het daaropvolgende jaar wordt een competitie in de regio Brunssum en Omstreken georganiseerd. De competitie wordt de "officiële competitie" genoemd.
1.2. Wanneer de bond andere competities organiseert dan de officiële, wordt dit medegedeeld.
1.3. De bond deelt eveneens mede in hoeverre  de regels van de niet officiële competitie afwijken van die van de officiële competitie.

Artikel 2.
2.1. Alle hiernavolgende artikelen hebben betrekking op de officiële competitie.


ORGANISATIE VAN DE OFFICIELE COMPETITIE

Artikel 3.
3.1. De officiële S.L.D.L. competitie kent een of meerdere divisies. Deze divisies zijn onderverdeeld in:
a) een ere divisie;
b) een of meerdere hoofddivisies;
c) een of meerdere eerste divisies;
d) een of meerdere tweede divisies;
e) een of meerdere derde divisies;
f) een of meerder vierde divisies;
g) eventueel een of meerdere vijfde of lagere divisies.
3.2. Elke divisie moet ten minste 6 teams bevatten. Het maximum is 13 teams.
3.3. Elk team zal er naar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking in te nemen. Tevens is elk team verplicht zich aan de promotie en/of degradatieregeling te onderwerpen.
3.3.1. Alle teams zijn verplicht deel te nemen aan de voorronde van de bekercompetitie.
3.4. De wedstrijdcommissie en/of competitieleider stelt het wedstrijdschema vast, verzamelt de uitslagen van de wedstrijden en maakt de rangschikking van elke divisie. Publicatie van een rangschikking dient regelmatig te geschieden met dien verstande, dat een publicatie van een rangschikking welke geheel bijgewerkt moet zijn, 6 weken voor het einde van de competitie van de desbetreffende divisie gedaan moet worden.


DEELNAME OFFICIELE COMPETITIE

Artikel 4.
4.1. Deelname aan de officiële competitie is uitsluitend mogelijk voor teams van minimaal 4 geregistreerde spelers, er is geen maximum.
4.2. Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers, een aanvoerder (captain) aan, welke geacht wordt aan de uit deelname aan de competitie voortvloeiende verplichtingen van het team, te voldoen.
4.3. Indeling in het gewenste team geschiedt uitsluitend met toestemming van de aanvoerder (captain) van dat team.


VOORWAARDEN
 
Artikel 5.
 
5.1. Het bestuur kan aan de inschrijving voorwaarden verbinden, in het bijzonder voor wat de naam van het team betreft.
5.2. Deelname aan de officiële competitie in een der regio's is alleen mogelijk als het dartlokaal van het betreffende team gelegen is binnen de door het bestuur aangegeven regio.


TEAMS

Artikel 6.
6.1. De teamleden moeten in het bezit zijn van een registratiekaart (spelers pas), zonder welke niet gespeeld mag worden. Daarnaast dient het betreffende lid vermeld te staan op de teamkaart waarop alle spelende leden van een team worden vermeld. Staat een lid niet op deze teamkaart, dan mag hij ook niet spelen voor het team.
6.2. Een speler die geregistreerd is voor een team, mag niet voor een ander bij de S.L.D.L. geregistreerd team spelen.
6.3. Het verzoek van een speler, zich te laten inschrijven nadat de competitie gestart is, kan alleen worden gehonoreerd indien de secretaris, minstens 1 (een) week voordat hij/zij zijn/haar team vertegenwoordigt, in kennis wordt gesteld.
6.4. Er bestaat een ledenstop 2 (twee) maanden voor afloop van de competitie, behoudens door de wedstrijdcommissie te verlenen dispensatie.
6.5. Een speler mag ten hoogste een maal per competitie van team wisselen. De wijziging treedt pas in werking als aan alle verplichtingen is voldaan.
6.6. Overschrijving kan niet meer plaats vinden na de kerststop (normaal de periode tussen Kerst en Nieuwjaar), behoudens door de wedstrijdcommissie te verlenen dispensatie.
6.7. Overschrijving van een speler van een hogere divisie naar een lagere divisie tijdens de competitie, kan uitsluitend met toestemming van de wedstrijdcommissie.
6.8.1. Indien de meerderheid van de leden van een team onder een andere naam, in dezelfde, of in een andere speelgelegenheid wensen te spelen, behouden die spelers die deze wijziging wensen hun plaats in de divisie waarin zij spelen.
6.8.2. De overige leden van het team die onder dezelfde naam, in dezelfde of in een andere speelgelegenheid, blijven of gaan spelen, worden geacht zich als een nieuw team in te schrijven.
6.9. Een team dat zich als een nieuw team inschrijft, start zijn competitie in de laagste divisie, behoudens door de wedstrijdcommissie te verlenen dispensatie.


INVALLER

Artikel 7.
7.1.    Het is mogelijk om gebruik te maken van één invaller als men op een wedstrijdavond maar de beschikking heeft over 3 voor het team geregistreerde leden waardoor het niet mogelijk is om een competitie/beker wedstrijd te spelen. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- Een invaller moet lid zijn van dezelfde vereniging en speelt in een team dat in een gelijke of lagere divisie speelt van de S.L.D.L.;
- Deze invaller moet ingeschreven staan in een team dat in dezelfde speellocatie speelt als het team, waarin deze speler uithelpt;
- Het is maximaal 5 maal in een seizoen toegestaan om gebruik te maken van een invaller;
- De gebruikte invaller mag maar 2 keer per seizoen in hetzelfde team invallen;
- Het gebruik van een invaller is alleen toegestaan als men op een wedstrijdavond maar de beschikking heeft over 3 voor het team geregistreerde spelers. Heeft men 4 geregistreerde spelers ter beschikking, dan mag geen gebruik worden gemaakt van een invaller;
- In de laatste 2 maanden van het seizoen, mag men geen gebruik meer maken van een invaller zonder toestemming van de wedstrijdsecretaris;
- Een invaller mag op een wedstrijdavond maar voor één team uitkomen;
- Maakt men misbruik van deze regel, dan zullen de door de invaller behaalde punten, komen te vervallen. Dit geldt zowel voor de singlepartij als ook voor de koppelpartijen;
- In de finale wedstrijden van de bekercompetities/divisiekampioenschappen van de S.L.D.L., mag men geen gebruik maken van een invaller.
- Het is verplicht om een invaller te vermelden op het wedstrijdformulier onder opmerkingen.


NIET GERECHTIGDE SPELERS

Artikel 8.
8.1. Indien een team dat aan een competitiewedstrijd heeft deelgenomen, een speler had opgesteld die daartoe niet gerechtigd was, dan wordt de uitslag van deze game 0 0 verklaard. Tevens word het schuldige team ook beboet met het in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde bedrag. (Zie ook artikel 6,2)


CONTROLE REGISTRATIEKAARTEN

Artikel 9.
9.1. Beide aanvoerders (captains) zijn verplicht om de spelerspassen en de teamkaart van hun tegenstanders voor aanvang van een wedstrijd maar na het invullen van het wedstrijdformulier te controleren op juistheid.(Zie Art. 17.2 van dit Reglement)


MATERIELE BEPALINGEN

Artikel 10.
10.1 Het dartsbord moet voldoen aan de volgende eisen;
a) in goede staat, zonder beschadigingen;
b) volkomen vlak;
c) de draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmend;
d) de nummering aanwezig en aangegeven;
e) de dubbel 20 moet rood zijn;
f) er moet minimaal een vrije ruimte van 50 centimeter aan weerskanten van het bord zijn.
10.2 De roos van het dartsbord moet zich op 173 cm (±1cm) bevinden, verticaal gerekend vanaf de werplijn.
10.3 Werplijn en okey
a) De achterkant van de werplijn moet zich op 2.37 meter bevinden, horizontaal gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartsbord.
b) De werpafstand begint achter de werplijn. Tevens geldt een diagonale lijn van 293 cm vanaf de roos tot de werplijn.
c) De werplijn wordt duidelijk aangegeven door minimaal een duidelijke streep. Het is ook toegestaan om een drempel ("okey") aan te brengen.
d) De hoogte van de in artikel 10.3. lid b.bedoelde drempel bedraagt tussen 3.5 en 6 centimeter. De lengte bedraagt mini¬maal 60 centimeter.
10.4 Scorebord en speelruimte
a) De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een scorebord voor de in artikel 10.3. lid b. vermelde werplijn. Dit scorebord moet bij voorkeur naast het bord zijn opgehangen.
b) Rondom de speler moet een vrije ruimte van minimaal een meter zijn.
10.5 Verlichting
a) Het dartsbord moet voorzien zijn van een goede verlichting, welke geleverd moet worden door twee spots, deze verlichting moet aan de volgende waarden uit de bijliggende tabel voldoen. Bovendien moeten de spots aan weerszijden op gelijke afstand van de hartlijn worden aangebracht.
b) Tevens is het toegestaan om halogeenspots en TL-armatuur te gebruiken. Ook deze verlichting moet aan de volgende waarden uit de bijliggende tabel voldoen.
c) De TL-armatuur dient minimaal 45cm en maximaal 65cm gemonteerd te worden, gemeten verticaal omhoog van de bull. De hartlijn van de TL-armatuur dient verticaal boven de bull te zijn. De TL-armatuur dient minimaal 25cm en maximaal 35cm vanaf voorkant bord te zijn gemonteerd. De TL-armatuur moet minimaal 36 Watt opbrengst leveren en van kleurtype 33 zijn.
d) De verlichting moet dusdanig zijn uitgevoerd dat de lichtbron geen verblindende werking heeft op de spelers en/of schrijver/scheidsrechter. Indien de baan verlicht is door een andere lichtbron en dit op een zodanige manier is aangebracht dat er geen schaduw ontstaat en niet in strijd is met de boven genoemde punten, kan het bestuur dispensatie verlenen voor de goedkeuring van de baan.
10.6 De afstand tussen 2 banen moet zodanig zijn dat de schrijvers en/of spelers van de ene baan niet gehinderd worden door de schrijver/scheidsrechter en/of spelers van de andere baan.
10.7 Het verstrekte keuringsbewijs van de bond dient bevestigd te zijn naast het dartbord van de betreffende baan.

Artikel  11.
11.1. Elke soort darts kan worden gebruikt, voor zover hun lengte niet meer is dan 30.50 cm en het gewicht niet meer is dan 50 gram.

Artikel 12.
12.1. De competitiedag is vrijdag.
12.2. De aanvang van de competitiewedstrijd is tussen 20.15 uur en 20.30 uur.
12.3. Het niet verschijnen voor een wedstrijd wordt bestraft met verlies. Dit geldt ook als een team met minder dan 4 spelers komt opdagen. Aan de tegenstander van dit team worden de 2 wedstrijdpunten toebedeeld. De uitslag van de wedstrijd wordt bepaald aan de hand van een gemiddelde dat berekend wordt door de wedstrijdsecretaris na de eerste helft van een hele competitie. De uitkomst van dit gemiddelde kan niet lager zijn dan 6 - 4, en niet hoger dan 10 - 0. Voor de bepaling van het aantal gewonnen cq. verloren legs geldt eenzelfde berekening, uitgevoerd door de wedstrijdsecretaris. Tevens wordt het team dat niet verschenen is voor een wedstrijd, beboet met het in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde bedrag.
12.4. Uitslagen dienen uiterlijk voor maandag 12.00 uur in het bezit van het secretariaat te zijn.
12.5. Het desbetreffende wedstrijd dartsbord moet minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd voor het inwerpen beschikbaar zijn. Het bezoekende team moet in de gelegenheid worden gesteld, zich minimaal een kwartier op dit wedstrijd dartsbord in te werpen.

 
AFWEZIGHEID

Artikel 13.
13.1. Een team dat te laat komt, zonder een geldige reden, verliest van rechtswege de wedstrijd, voor zover van het te laat komen melding is gemaakt op het wedstrijdformulier door de aanvoerder (captain) van de tegenpartij en dit bevestigd is door getuigen.
13.2. Een wedstrijd kan worden aangevangen met een onvolledig team. De ontbrekende speler(s) moet(en) echter tijdig aankomen om een wedstrijdverloop zonder onderbrekingen mogelijk te maken.
13.3. Een team dat driemaal voor een vastgestelde wedstrijd afwezig is geweest, wordt door de S.L.D.L. uit de competitie genomen.


UITSTEL

Artikel 14.
14.1. Een team moet meewerken aan uitstel van een door de SLDL georganiseerde competitie/bekerwedstrijd.. Een team dient bij de inschrijving een alternatieve speeldag op te geven.
14.1.1. Indien een team niet kan spelen op een in de officiële competitie vastgestelde speeldag, of bekerwedstrijd, dan wordt de wedstrijd gespeeld op de door het niet uitstellende team aangegeven alternatieve speeldag, niet zijnde de vrijdag, tenzij men onderling anders overeen komt. Doch uiterlijk de 3e donderdag na de officiële speeldag.
Is er geen alternatieve speeldag aan gegeven, dan wordt dit automatisch de 3e zaterdag na de officiële wedstrijddag.
Voor een uitgestelde bekerwedstrijd geldt dat deze uiterlijk 7 dagen voor de volgende bekerwedstrijd/ronde moet zijn gespeeld en dient het wedstrijdformulier in het bezit te zijn van de wedstrijdsecretaris/leider.
14.1.2. Beide teams, het uitstellende en het niet uitstellende, moeten minimaal 48 uur voor aanvang van een wedstrijd aan de wedstrijdsecretaris/leider mededelen dat men een wedstrijd wenst uit te stellen. Melden bij de wedstrijdleiding (niet via post of telefonisch), en verwerken in de portal.
14.1.3. Ieder team mag maximaal een door de SLDL georganiseerde wedstrijd 2 maal per seizoen uitstellen. Het maakt hier niet uit of het een competitie wedstrijd dan wel een bekerwedstrijd betreft.
14.1.4. Indien het team dat uitstel vraagt van de officiële speeldag, niet kan/wil voldoen aan Art. 14.1 dan treedt in werking Art. 6.6 van het Huishoudelijk Reglement.
Indien het niet uistellende team niet kan/wil voldoen aan Art. 14.1 dan treedt in werking Art. 6.6 van het Huishoudelijk Reglement en art. 12.3 van het wedstrijdreglement.
14.1.5. Een reeds uitgestelde wedstrijd mag niet opnieuw worden uitgesteld. In dat geval treedt art. 14.1.2 van het Wedstrijd Reglement in werking.
14.1.6. De laatste 4 wedstrijden van de officiële competitie mogen niet worden uitgesteld.
14.1.7. De halve finale en finale van de bekerwedstrijd mogen niet worden uitgesteld.
14.2. In bijzondere gevallen, beslist de wedstrijdsecretaris/leider.


SCHEIDSRECHTER

Artikel 15.
15.1. Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door een lid van het thuis spelend team, aangeduid door zijn aanvoerder (captain). De schrijver is gedurende de partij dat hij/zij schrijft ook de enige scheidsrechter.
15.2. Het bestuur kan neutrale scheidsrechters aanduiden (c.q. benoemen).
15.3. Het "checken" van de score wordt uitgevoerd door een lid van het uitspelende team, aangeduid door zijn aanvoerder (captain). Iedere speler mag geholpen worden door één van te voren door de captain aangewezen persoon. Het is deze persoon toegestaan de gescoorde punten te vermelden, als ook het voorzeggen bij het uitgooien. Deze hulp mag niet hinderlijk zijn voor de tegenstander (dus bijvoorbeeld niet luidruchtig spreken als deze aan het gooien is).
15.4. De “checker” controleert dat de scheidsrechter de juiste punten genoteerd heeft en dat de aftrek op de correcte manier uitgevoerd is.
15.5. Tijdens het werpen blijven de scheidsrechter en de checker onbeweeglijk staan. Zij mogen geen aanwijzingen geven.
15.6. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de “checker” mededelen hoeveel punten gescoord zijn met een of meerdere darts.
15.7. De score mag pas geschreven worden nadat de speler zijn drie darts heeft geworpen.
15.8. De darts mogen pas uit het dartsbord worden genomen nadat de score is genoteerd.
15.9. Nadat de volgende speler zijn eerste dart geworpen heeft, is geen beroep op de score meer mogelijk. Evenmin is op de behaalde score beroep mogelijk nadat de darts uit het dartsbord zijn verwijderd.
15.10. De scheidsrechter let op het correct houden aan de werpafstand. Indien een speler zich na een waarschuwing niet aan de officiële werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld. Hierop is geen beroep mogelijk.


COMPETITIE WEDSTRIJDEN

Artikel 16.
16.1. Een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen, te weten;
A    4 maal beste uit zeven 501    - individueel ( singles ) ere en hoofdklasse
A.1  4 maal beste uit vijf  501      - individueel ( singles ) 1e en 2e divisie
A.2  4 maal beste uit drie 501      - individueel ( singles ) alle lagere divisies
B    2 maal beste uit vijf 701       - Dubbels (doubles) hoofd en 1e divisie
B.1  2 maal beste uit drie 701      - Dubbels (doubles) alle lagere divisies
C    2 maal beste uit drie Tac-tic  - Dubbels (doubles) alle divisies
D    2 maal beste uit zeven 501   - individueel (singles) ere en hoofdklasse
D.1  2 maal beste uit vijf 501      - individueel (singles) 1e en 2e divisie
D.2  2 maal beste uit drie 501      - individueel (singles) alle lagere divisies
Alle partijen hebben een "open start" en eindigen met een "dubbel". Met uitzondering van de Tac-tic.
16.2. Het bovenstaande geldt voor alle divisies, tenzij het bestuur anders bepaalt.
16.3. Voor aanvang van iedere partij wordt "getost". De spelers van het bezoekende team hebben de keuze uit kop of munt. De winnaar van de toss begint de 1e, 3e, game. De verliezer van de toss begint de 2e, 4e, game. Bij een gelijke stand van 1-1 of 2-2 in de partij wordt voor de bull gegooid om te bepalen wie de laatste leg mag beginnen.
16.4. Voor aanvang van de wedstrijd bepalen de aanvoerders (captains) de volgorde van de spelers waarin zij hun individuele wedstrijden en koppel partijen spelen. Dit doen zij onafhankelijk van elkaar. Eerst worden de 4 singles op het wedstrijdformulier ingevuld. Dit dienen 4 verschillende spelers te zijn. Nadat deze gespeeld zijn, worden de 2 dubbels 701 ingevuld en gespeeld. Dan volgen de 2 dubbel tac-tics. Bij de dubbels geldt als regel dat een speler maximaal 1 dubbel 701 en 1 dubbel Tac-Tic mag spelen. Nadat de dubbels zijn gespeeld, worden nog 2 singles ( Captain Choise ) gespeeld die om de beurt op het formulier worden ingevuld, als de eerste single hiervan is gespeeld, moet men pas de naam van de 2e single speler invullen en laten spelen. Ook hierbij geldt dezelfde regel als bij de singelwedstrijden. Dit dienen 2 verschillende spelers te zijn. 1 speler kan dus maximaal gooien, 1 singel, 1 dubbel 701, 1 dubbel Tac-tic en 1 CC.
16.5. Volgorde van de partijen. Deze dient gespeeld te worden in volgorde beschreven in artikel 16.1
16.6. Bij alle partijen tellen direct alle gescoorde punten.
16.7. Alle partijen eindigen met een dubbel d.w.z. eindigen wanneer met het werpen van een dubbel precies 0 is bereikt. Is het aantal gescoorde punten hoger dan nodig om de game te eindigen, of houdt men 1 punt over, dan blijft het aantal punten op het scorebord ongewijzigd. Dit geldt niet voor de dubbel Tac-Tic wedstrijden. Hier geldt dat men een leg wint als men alle nummers van 20 tot en met de 10 en de “Bull” drie maal gegooid heeft en meer gescoorde punten heeft dan zijn tegenstander. Punten worden eerst gescoord als men zelf een nummer driemaal gegooid heeft en de tegenstander dit nummer nog niet gesloten heeft. Bij een gelijke stand wordt de betreffende leg als niet gespeeld beschouwd en dient men de leg opnieuw te spelen.
16.8. Voor elke gewonnen wedstrijd ontvangt het team 2 (twee) wedstrijdpunten. Bij een gelijkspel (5-5), ontvangen beide teams 1 (een) wedstrijdpunt.


WEDSTRIJDFORMULIEREN

Artikel 17.
17.1. Alleen de door de S.L.D.L. uit te geven wedstrijdformulieren zijn geldig.
17.2. Beide aanvoerders (captains) moeten voor aanvang van de wedstrijd de namen van de spelers op het wedstrijdformulier invullen. Geen wijzigingen mogen aangebracht worden op de wedstrijdformulieren na aanvang van de eerste partij.
17.3. Aan het einde van de wedstrijd wordt de uitslag op het wedstrijdformulier ingevuld en voorzien van de handtekening van beide aanvoerders (captains).
17.4. De wedstrijduitslag en bijzondere verrichtingen dienen uiterlijk op de eerste maandagavond, aansluitend aan de wedstrijdavond, te zijn ingevuld in het digitale platform ( portal ) en te zijn bevestigd door de tegenstander. Is de captain niet in de mogelijkheid om de gegevens in de portal in te voeren dan wel te bevestigen, dient deze dit  per ommegaande te melden bij de wedstrijdleider. De wedstrijdformulieren zijn het gehele seizoen op te vragen door het bestuur/geschillencommissie. Deze dienen dan ook het gehele seizoen bewaard te worden door de captain.
17.5. Op het wedstrijdformulier kunnen op en/of aanmerkingen van ter zake doende aard vermeld worden, zoals: hoogste score (180), hoogste finish ( de bijzondere verrichtingen ), en op of aanmerkingen aangaande de bepalingen in artikel 10.

KAMPIOEN

Artikel 18.
18.1. Indien in een divisie twee of meer teams het hoogste aantal wedstrijdpunten hebben behaald en het verschil tussen "games voor en games tegen" en "legs voor en legs tegen" gelijk zijn, word tussen deze teams een beslissingswedstrijd op neutraal terrein georganiseerd.


PROMOTIE EN DEGRADATIE

Artikel 19.
19.1. De promotie- en degradatieregeling wordt jaarlijks voor aanvang van het seizoen door het bestuur vastgesteld tenzij het bestuur anders bepaald.


STRAFBEPALINGEN

Artikel 20.
21.1. De secretaris van het S.L.D.L. bewaart een afschrift van elke uitspraak gedurende ten minste 5 (vijf) jaar.


SLOTBEPALING

Artikel 21.
22.1. In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien, beslist het bestuur.

QR Code