pornclipsonline

South Limburg Darts League

Anno 1972

Secretariaat

Postbus 148

6440 AC Brunssum

Privacy verklaring.

Leden inlog portal.

Inschrijving Feestavond.

 

 

 

Facebook Image

Statuten

Artikel 1.        Naam en Zetel
1.1. De vereniging draagt de naam: South Limburg Darts League, bij afkorting genaamd: S.L.D.L.
1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Brunssum.


Artikel 2.        Duur
2.1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens dat het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo december van het jaar, waarin de vereniging is aangegaan.


Artikel 3.        Doel
3.1. De vereniging heeft tot doel: de beoefening van  en de belangstelling voor de dartsport te bevorderen, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de dartsport de ontwikkeling, vorming en recreatie van de mens beogen.


Artikel 4.        Middelen
4.1. De vereniging tracht dit doel te bereiken door;
(a). het leiding geven aan hen, die de dartsport willen beoefenen;
(b). het bevorderen van de dartsport door het organiseren van dartwedstrijden;
(c). het samenwerken met andere dartsportverenigingen in binnen  en buitenland;
(d). alle overige middelen, die de vereniging ten dienste staan.


Artikel 5.        Lidmaatschap
5.1. De vereniging kent:
- ereleden;
- gewone leden.
5.2. Ereleden kunnen zijn zij die aan de dartsport in het algemeen en aan de vereniging in het bijzonder uitzonderlijke diensten hebben bewezen en als zodanig, na een voordracht door het bestuur danwel de algemene vergadering, door de algemene vergadering zijn benoemd. Een erelid hoeft geen lid te zijn van een team.
5.3. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een ere voorzitter benoemen.
5.4. Ereleden oefenen de rechten uit van gewone leden, en hebben daarnaast toegang tot de algemene vergadering en daarin een raadgevende stem.
5.5. Gewone leden kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn die in Nederland, België of Duitsland woonachtig zijn.
5.6. Gewone leden kunnen zich uitsluitend in teamverband laten inschrijven, welke inschrijving jaarlijks verlengd dient te worden door middel van een hernieuwde inschrijving in teamverband. Deze teams zullen deelnemen aan de jaarlijks door de vereniging te organiseren competitie. Daarnaast zal de vereniging een team in stand houden, waarin leden opgenomen worden die hebben aangegeven tijdelijk niet aan deze competitie te willen c.q. kunnen deelnemen, doch wel lid van de vereniging te willen zijn c.q. blijven.


Artikel 6.        Aanmelding en toelating
6.1. De eerste aanmelding voor het gewone lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Voor deze aanmelding alsmede de jaarlijkse verlenging van deze aanmelding bevat het Huishoudelijk Reglement nadere regels.
6.2. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gegeven met betrekking tot de aanmelding en toelating van gewone leden.
6.3. Bij afwijzing of bij gebreke van bericht van toelating binnen de gestelde termijn, heeft de belanghebbende recht om schriftelijk een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie, binnen een maand nadat het betreffende besluit te zijner kennis is gebracht danwel binnen een maand na het verstrijken van de toepasselijke termijn als genoemd in het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 7.        Einde van het lidmaatschap
7.1. Het gewone lidmaatschap eindigt:
(a). door overlijden van het lid;
(b). door opzegging door het lid;
(c). door opzegging namens de vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn verplichting jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
(d). door royement.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
7.2. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur.
7.3. Opzegging namens de vereniging, als ook royement, geschiedt door het bestuur, dat een lid ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk in kennis stelt van het betreffende besluit onder vermelding van de datum waartegen is opgezegd of ontzet. Het lid heeft gedurende een maand na de ontvangst van de kennisgeving recht van beroep op de algemene vergadering; dit recht van beroep moet in de kennisgeving worden vermeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7.4. Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien gronden tot opzegging of royement aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of royement eindigt door het verloop van de termijn.


Artikel 8.        Geldmiddelen
8.1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
(a). contributies;
(b). schenkingen;
(c). donaties;
(d). subsidies;
(e). sponsorgelden;
(f). alle andere baten en inkomsten.
8.2. Het Huishoudelijk Reglement bevat nadere regels betreffende de contributie en overige financiële verplichtingen van de leden.


Artikel 9.        Verplichtingen van leden en teams
9.1. Leden zijn verplicht:
(a). de statuten en reglementen van de vereniging, de besluiten van de algemene vergadering en het bestuur, alsmede het door het bestuur van toepassing verklaarde wedstrijdreglement na te leven;
(b). de belangen en de naam van de vereniging en die van de dartsport in het bijzonder niet te schaden;
(c). alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen welke uit het lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging in naam van zijn gewone leden aangaat, voorzover laatstbedoelde verplichtingen betrekking hebben op de gewone leden van de vereniging.
9.2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de gewone leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.
9.3. Een gewoon lid kan de toepasselijkheid van een besluit, waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.


Artikel 10.      Algemene vergadering
10.1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
10.2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
10.3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
10.4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
10.5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuwe onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft de zelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.


Artikel 11.      Wijze van bijeen roeping algemene vergadering
11.1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van minimaal acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan de leden te zenden schriftelijke mededeling, hetgeen ook elektronisch kan geschieden. Het Huishoudelijk Reglement bevat nadere regels hierover.
11.2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
11.3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.


Artikel 12.      Toegang tot de algemene vergadering
12.1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Het Huishoudelijk Reglement kan nadere regels geven betreffende de vertegenwoordiging van ieder team op de algemene vergadering.
12.2. Ieder aanwezig lid heeft stemrecht op de algemene vergadering.
12.3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed  of aanverwante in de rechte lijn betreffen.
12.4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
12.5. In het Huishoudelijk Reglement zullen nadere regels worden gesteld betreffende de te volgen procedure inzake het stemmen.


Artikel 13.      Leiding van algemene vergadering
13.1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter dan wel vice voorzitter. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter en de vice voorzitter, treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
13.2. Van een algemene vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.


Artikel 14.      Bestuur
14.1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste vijf meerderjarige personen, waaronder:
(a). voorzitter;
(b). een secretaris, tevens zijnde vice-voorzitter;
(c). een penningmeester, tevens zijnde vice-voorzitter bij ontstentenis van de secretaris.
14.2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de algemene vergadering in functie benoemd en vormen het dagelijks bestuur. De functies van vice-voorzitter en secretaris of secretaris en penningmeester kunnen door een persoon worden uitgeoefend. De overige twee bestuursfuncties, waaronder wedstrijdsecretariaat en ledensecretariaat, worden in onderling overleg verdeeld. Ten aanzien van de taken van de bestuursleden worden in het huishoudelijk reglement nadere regels gegeven.
14.3. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van vier jaar. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster de plaats in van degene die hij opvolgt.
14.4. Een benoeming tot bestuurslid kan op iedere volgende algemene vergadering worden herroepen.
14.5. Indien het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal bestuursleden bestaat, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te voorzien.
14.6. Voor de benoeming van bestuursleden kunnen door het bestuur of door de leden kandidaten gesteld worden, tenzij hij/zij op zijn/haar verzoek niet voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels omtrent de kandidaatstelling gegeven.
14.7. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.


Artikel 15.      Bevoegdheden van het bestuur
15.1. Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging. Alle bestuursleden gezamenlijk, alsmede de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechten te vertegenwoordigen.
15.2. Het bestuur alsmede de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk kunnen zich terzake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen met dien verstande dat indien de penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank  en girosaldo zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.
15.3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.


Artikel 16.      Bestuursvergadering
16.1. Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit nodig acht/achten.
16.2. Voorzover de statuten niet anders bepalen, kan het bestuur slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien meer dan de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn.
16.3. Het bestuur kan buiten vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, mits schriftelijk, elektronisch of per telefax en met eenparigheid van stemmen van alle bestuursleden.
16.4. Voorzover de statuten niet anders bepalen worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

\
Artikel 17.      Wedstrijdsport
Regels betreffende de wedstrijdsport, die onder toezicht van de vereniging wordt bedreven, zullen in een afzonderlijk wedstrijdreglement worden opgenomen.


Artikel 18.      Commissies
18.1. De vereniging kent de volgende commissies:
(a). de wedstrijd(toernooi-) commissie;
(b). de klachtencommissie;
(c). de kas commissie.
18.2. Deze commissies worden ingesteld door de algemene vergadering of het bestuur en kunnen van blijvende danwel tijdelijke aard zijn. Zij kunnen te allen tijde weer worden ontbonden.
18.3. Een commissie bestaat uit tenminste drie leden en zo nodig uit een aantal plaatsvervangende leden. Het bestuur bepaalt wie als voorzitter en secretaris zullen optreden. De overige functies worden in onderling overleg verdeeld. De benoeming geschied voor een tijdvak van een jaar. Een aftredend commissielid is terstond herbenoembaar. Het bestuur stelt tevens de taak en de bevoegdheden van deze commissies vast en kan de leden van de commissies schorsen.
18.4. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels met betrekking tot deze commissies gegeven.


Artikel 19.      Huishoudelijk reglement
19.1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven ter uitwerking dezer statuten.
19.2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de stemgerechtigde leden der vereniging, danwel op voordracht door het bestuur.
19.3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.


Artikel 20.      Statutenwijzigingen
20.1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
20.2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn)opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
20.3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering. Een dergelijk besluit kan slechts genomen worden met tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
20.4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
20.5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welke gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.
20.6. Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.


Artikel 21.      Ontbinding en vereffening
21.1. Behoudens het daartoe bepaalde in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde team leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
21.2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
21.3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
21.4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschied de vereffening door het bestuur.
21.5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
21.6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".


Artikel 22.      Inschrijving in het verenigingsregister
22.1. Het bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het verenigingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welk gebied de vereniging haar zetel heeft en een authentiek uittreksel van de akte  bevattende de statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.
22.2. Het bestuur draagt zorg dat in bedoeld register steeds worden ingeschreven de namen, de voornamen en de woonplaats van de bestuursleden, die de vereniging in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen.

QR Code