pornclipsonline

South Limburg Darts League

Anno 1972

Secretariaat

Postbus 148

6440 AC Brunssum

Privacy verklaring.

Leden inlog portal.

Inschrijving Feestavond.

 

 

 

Facebook Image

Privacy verklaring

Privacy Policy
Op 25 mei 2018 is de Europese wetgeving met betrekking tot de AVG in gegaan. De wet Bescherming Persoonsgegevens.
Omdat de vereniging SLDL, hierna te noemen SLDL, gegevens van personen nodig heeft om een competitie te organiseren, is de SLDL verplicht zich te houden aan de regels AVG. Alle gegevens die het team en het lid verstrekt bij de inschrijving van het nieuwe seizoen zullen worden behandeld volgens de Privacy-Policy zoals deze op onze website wordt vermeld.
Gegevens en beeldmateriaal ( pasfoto spelerspas, of ander beeldmateriaal van de door de SLDL georganiseerde activiteiten, bijvoorbeeld foto’s van de feestavond ) zijn opgenomen in de Privacy Policy. Verslagen met daarin foto’s kunnen verspreid worden op sociale media, denk daarbij aan de website en ons eigen Facebook, en eventueel dienen als promo-materiaal. De SLDL hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy-Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De SLDL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; - Geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens Volgens de wetgeving mag de SLDL alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De SLDL hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
- in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
- om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
- in verband met de gerechtvaardigde belangen van de SLDL, waarbij de SLDL erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is;
- na verkregen toestemming van betrokkenen.
Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in het algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kant dit via de contactgegevens die vermeld staan op onze website.
SLDL KvK Nummer 40189526
Postbus 148 Datum akte van oprichting 23-09-1991
6440 AC Brunssum
Doel SLDL:
De beoefening van en de belangstelling voor de dartsport te bevorderen, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de dartsport de ontwikkeling, vorming en recreatie van de mens beogen.
Versie augustus 2018
Privacy policy
Verwerking persoonsgegevens van SLDL leden
Persoonsgegevens van leden worden door de SLDL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden
- Communicatie over de opdracht, competitie en/of uitnodigingen
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
- Het uitvoering geven aan de competities
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- het lidmaatschap:
Voor bovenstaande doelstelling(en) kan de SLDL de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- Postcode;
- Geboortedatum;
- Pasfoto spelerspas
- Emailadres;
- Telefoonnummer;
- Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door de SLDL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode;
- Gedurende de looptijd van de competitie en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. De looptijd van de competitie voor de verwerking en opslag van de gegevens is vanaf de inschrijfdag tot de start van de nieuwe competitie in het daaropvolgende jaar.
- is een speler geroyeerd of de deelname aan de competitie ontzegt, dan zullen de gegevens bewaard blijven voor de periode waarvan de deelname is ontzegt of het royement duurt.
Versie augustus 2018
Privacy Policy
Verwerking persoonsgegevens van SLDL Prospect, stakeholder-lobby contacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door de SLDL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contracten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppelingen op sociale media.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de SLDL de volgende persoonsgegevens van u vagen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door de SLDL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
Versie augustus 2018
Privacy Policy
Verwerking persoonsgegevens van SLDL bestuurders en overige vrijwilligers
Persoonsgegevens van bestuurders en overige vrijwillegers worden door de SLDL verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Uitvoering geven aan de ( mondelinge ) overeenkomst tussen de organisatie en de vrijwilliger
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De mondelinge overeenkomst en de inschrijving in de Kamer van Koophandel
Voor bovenstaande doelstelling(en) kan de SLDL de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Verklaring VOG;
- Kopie ID; (alleen voor bestuurders )
- BSN nummer; ( alleen voor bestuurders)
Uw persoonsgegevens worden door de SLDL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat de bestuurder/vrijwilliger actief is, en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Versie augustus 2018
Privacy Policy
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de benodigde doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internet omgeving
- Het verschaffen van data ten behoeve van de competities
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU:
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn: De SLDL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn vertrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Versie augustus 2018
Privacy Policy Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens de SLDL van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en verzorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor de genoemde doelen geeft een persoon door ondertekening van het inschrijfformulier.
Een persoon kan eigenhandig de volgende gegevens wijzigen dan wel verwijderen:
-NAW, telefoonnummer en mailadres.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Indien u gebruik maakt van dit recht zien wij dit als einde lidmaatschap SLDL. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovengenoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Verwerkingsverantwoordelijke:
Verwerking van persoonsgegevens is mogelijk door, de persoon zelf, de ledensecretaris en de voorzitter. Indien noodzakelijk kan door het bestuur een ander bestuurslid tijdelijk worden gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken.
Verwerking van financiële gegevens is mogelijk door, de penningmeester en de voorzitter. Indien noodzakelijk kan door het bestuur een ander bestuurslid tijdelijk worden gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken.
Versie augustus 2018
Privacy Policy
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen:
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens:
SLDL postbus 148 6440 AC Brunssum Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
QR Code